SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
3
1
7
    THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND    
                                                                                                                                                                                        
   

THƯỜNG TRỰC HĐND

Điện thoại: 3.876.633

       
       
   
       

1. Chủ tịch:           Trương Sơn Tùng

                                0918.046.420

 2. P. Chủ tịch TT: Đặng Thành Thương

                                0913.990.255

                               thươngdt@baclieu.gov.vn

                              

   
             
       

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Trưởng ban:                                    

 2. P. Trưởng ban: Lữ Thị Đẹp

                                 0916.366.540

   
             
       

BAN PHÁP CHẾ

 

1. Trưởng ban:     Lê Hoàng Phi

                                0918.039.768

 2. P. Trưởng ban: Hồ Công Uẩn

                                 0918.046.407

                                uanhc@baclieu.gov.vn

   
             
   

THƯỜNG TRỰC UBND

Điện thoại: 3.876.634

       
       
   
       

1. Chủ tịch:      Huỳnh Chí Nguyện

                          0918. 773 777

                  

 2. P. Chủ tịch: Nguyễn Văn Thới

                          0918.237.995

                    thoinv@baclieu.gov.vn

 3. P. Chủ tịch: Nguyễn Văn Chiến

                          0918.231.709

   
             
    CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN    
             
   

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

Điện thoại: 3.876.666

Email: vphdndubndhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chánh văn phòng:      Nguyễn Văn Giám

                                            0918.100.203

 2. P. Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Quốc

                                           0913.441.755

 3. P. Chánh văn phòng: Kiều Minh Châu

                                            0913.184.858

                                         chaukm@baclieu.gov.vn

   
             
   

PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại: 3.560.284

            Email:        pnvhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Trịnh Thị Thanh

                                      0919.989.466

 2. P. Trưởng phòng: Đào Quốc Khởi

                                        0913.131.873

                              daoquockhoi@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng phòng: Phan Thanh Vũ

                                      0913. 442 551

   
             
   

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Điện thoại: 3.876.665

Email: pnnptnthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:      Nguyễn Trung Hiếu

                                      0918.720.097

                      nguyentrunghieu@baclieu.gov.vn

  2. P. Trưởng phòng: Võ Minh Huy

                                      0918.828.828

                                       huyvm@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng phòng: Lương Trung Tính

                                      0913. 997 343

   
             
   

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Điện thoại: 3.876.660

          Email:    ptckhhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Lưu Văn Điền

                                     0913.990.858

 2. P. Trưởng phòng: Lê Thanh Vân

                                     0985.765.117                

 3. P. Trưởng phòng: Trương Quốc Hiếu

                                      0914.521.618

                                      hieutq@baclieu.gov.vn

   
             
   

PHÒNG T.NGUYÊN & M.TRƯỜNG

Điện thoại: 3.876.236

      Email:    ptnmthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:    Phạm Phong Ba

                                    0918.217.384

 2. P. Trưởng phòng: Trương Thị Hồng Gi

0914.466.069

 

                                      

   
             
   

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Điện thoại: 3.876.697

     Email:     pkththhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Nguyễn Tấn Dững

                                     0919.135.823

                                     tandung@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng phòng: Trương Hồng Châu

                                      0918.923.290

                                      chauth@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng phòng: Đoàn Anh Vũ

                                     0918.827.246

                                     vuda@baclieu.gov.vn

 4. P. Trưởng phòng: Trần Đông Hải

                                      0618.987.514

                                      haitd@baclieu.gov.vn

   
             
   

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 3.876.618

     Email:    pgddthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:      Lê Văn Phúc

                                      0913.825.774

         lvphuc.pgdđthongdan@sobaclieu.edu.vn

 2. P. Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hòa

                                     0949.949.494

 3. P. Trưởng phòng: Dương Thị Sen

                                      0947.441.414

          dtsen.pgdđthongdan@sobaclieu.edu.vn

   
             
   

PHÒNG Y TÊ

Điện thoại: 3.560.346

      Email:         pythhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Trịnh Ngọc Chính

                                     0918. 887 499

 2.P.Trưởngphòng:                                                                            

   
             
   

PHÒNG DÂN TỘC

Điện thoại: 3.560.837

            Email:         pdthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Danh Cáo

                                    0918.016.551

                                    caod@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Út

                                      0918. 205 683

                                      vanut@baclieu.gov.vn

   
             
   

THANH TRA NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 3.876.641

             Email:            tthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chánh thanh tra:     Nguyễn Nhân Đức

                                        0913.990.279

  2. P. Chánh thanh tra: Phan Rô Be

                                         0918.989.329

   
             
   

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 3.560.283

            Email:         ptphhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Võ Hoàng Liệt

                                     0919.227.048

                                      lietvh@baclieu.gov.vn

2. P. Trưởng phòng: Từ Văn Dũng

                                       0918.141.504

                                   tuvandung@baclieu.gov.vn

3. P. Trưởng phòng: Lương Trung Kiên

                                       0918.442.889

   
             
   

PHÒNG LĐ-TB VÀ XÃ HỘI

Điện thoại: 3.876.644

Email: pldtbxhhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:      Trần Văn Biên

                                       0913.990.143

                                       bientv@baclieu.gov.vn

2. P. Trưởng phòng: Trương Thị Út

                                      0914.676.944

                                      uttt@baclieu.gov.vn

 3. P. Trưởng phòng: Bùi Minh Giám

                                      0919.727.057

                                      giambm@baclieu.gov.vn

 4. P. Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh

                                      0947.411.751

                                       thanhht@baclieu.gov.vn

   
             
   

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại: 3.876.651

       Email:     pvhtthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Trưởng phòng:     Võ Thành Trung

                                     0913.990.284

 2. P. Trưởng phòng: Lê Văn Nải

                                      0945.945.322                                         

   
             
    MỘT SỐ CƠ QUAN KHÁC    
             
   

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Điện thoại: 3. 876.929

Email:    bqldahhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Giám đốc:      Đinh Hoàng Anh

                             0947.356.639

                             anhdh@baclieu.gov.vn

 2. P. Giám đốc: Lê Hồng Phúc

                             0986.322.898

                             phuclh@baclieu.gov.vn

 3. P. Giám đốc: Võ Công Định

                             0918.172.356

                             dinhvc@baclieu.gov.vn

   
             
   

CHI CỤC THỐNG KÊ

Điện thoại: 3.876.640

      Email:      cctkhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Chi cục trưởng:     Võ Văn Út

                                    0918. 665 694

2. P. Chi cục trưởng: Phan Thanh Toại

                                      0914. 011 603

   
             
   

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Điện thoại: 3.876.879

  Email:   vpdkqsdd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. P. Giám đốc:      Trần Công Điền                           

  

2. P. Giám đốc: Trần Trúc Linh

                              0943 945 975                 

   
             
   

 ĐÀI TRUYỀN THANH

Điện thoại: 3.876.638

Email:        dtthhd@baclieu.gov.vn          

       
       
   
       

1. Trưởng đài:     Lâm Thái Hiệp

                               0918.217.538

                               thaihiep@baclieu.gov.vn

 2. P. Trưởng đài: Trần Việt Cường

                                0949.001.440

                              tranvietcuong@baclieu.gov.vn

   
             
   

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại: 3.560.885

    Email:    ttdvdthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Giám đốc:       Thái Thanh Sơn

                              0918.533.873 

2. P. Giám đốc: Nguyễn Trọng Quáng

                            0913.990.283

 3. P. Giám đốc: Trần Quốc An

                             0918.428.329

   
             
   

THƯ VIỆN

Điện thoại: 3.876.811

           Email:           tvhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Giám đốc:      Đặng Hoàng Đạt

                             0918.322.582

                             datdh@baclieu.gov.vn

 2. P. Giám đốc: Trần Thị Mỹ Tiên

                              0942.727.578

                              tienttm@baclieu.gov.vn

 3. P. Giám đốc: Tô Thu An

                              0949.358.428

                               antt@baclieu.gov.vn

   
             
   
   
             
             
   

TRUNG TÂM G. DỤC NGHỀ NGHIỆP - G. DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại: 3.876.809

  Email:   ttgddnhhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Giám đốc:     Lâm Quốc cường

                          0918. 440577

2. P. Giám đốc: Cao Ngọc Ngoan

                            0945.422.455

   
             
   

TRUNG TÂM VĂN HÓA TT-TT

Điện thoại: 3.876.937

 Email:  ttvhtttthhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Giám đốc: Võ Văn Dự

                              0917.796.037

  2. P. Giám đốc:

                          

   
             
   

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại: 3.876.685

3. 876662

          Email:         ttythhd@baclieu.gov.vn

       
       
   
       

1. Giám đốc:     Huỳnh Văn Minh

                            0913.990303

2. P. Giám đốc: Nguyễn Văn Nin

                             0918.357.802

3. P. Giám đốc: Ngô Thanh Hằng

                             0918. 270.097

4. P. Giám đốc: Ngô Thanh Liêm

                               0918 706 693

   
             

 

Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11