SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
3
5
1
CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC
                                                                                                                                                                             
 
   
             
   

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại: 3.876.661

       
       
   
       

1. Giám đốc: Trần Thanh Dân

                          0918. 175 825  

2. P. Giám đốc: Nguyễn Việt Khoa

                            0984. 336 536

   
             
   

NGÂN HÀNG NN&PTNT

Điện thoại: 3.876.605

       
       
   
       

1. P. Giám đốc phụ trách :   Hà Minh Tuyến

                            0918. 962271

2. P. Giám đốc: Lâm Quang Thành

                            0918. 626 937

3. P. Giám đốc: Trần Văn Dục

0917216565

                           

   
             
   

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại: 3.876.140

       
       
   
       

1. Giám đốc:     Nguyễn Minh Phương

                          0907. 708 558

2. P. Giám đốc:  Huỳnh Thanh Phương

                             0939. 436 036

   
             
   

VIỆN KIỂM SÁT

Điện thoại: 3.876.629

       
       
   
       

1. Viện trưởng:     Nguyễn Văn Gặp

                                0917.141.222

 2. P. Viện trưởng: Phan Trung Hiếu

                                01686.419.060

   
             
   

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại: 3.876.657

       
       
   
       

1. Quyền Chánh án: Trần Thanh Bình

                           0913. 353 449

   
             
   

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại: 3.876.642

       
       
   
       

1. Chi cục trưởng:      Nguyễn Văn Thiện

                                      0913.991.522

 2. P. Chi cục trưởng: Trần Hoàng Duy

                                       0917.173.080

3. P. chi cục trưởng: Trần Quốc Trung

0913751954

   
             
   

BƯU ĐIỆN

Điện thoại: 3.876.615

       
       
   
       

1. Giám đốc:      Lê Trung Bá

 2. P. Giám đốc:

   
             
   

CHI CỤC THUẾ

Điện thoại: 3.876.649

       
       
   
       

1. Chi cục trưởng:     Phan Hoàng Ngự

                                     0913.990.278

 2. P. Chi cục trưởng: Lê Hoàng Vũ

                                      0918.720.694

 3. P. Chi cục trưởng: Trần ngọc Huệ

                                       0918. 509.468

   
             
   

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại: 3.876.676

       
       
   
       

1. Giám đốc:      Trần Thanh Hùng

                             0913.174.340

 2. P. Giám đốc: Trần Thanh Dũng

                             0985.787.828

   
             
   

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5

Điện thoại:

       
       
   
       

1. Đội trưởng: Dương Tôn Bảo

                         0911.227.733

2. P. Đội trưởng: Lê Thành Quốc

                         0913.191.967