SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
2
6
9
CÁC XÃ, THỊ TRẤN
                                                                                                                                                
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND THỊ TRẤN NGAN DỪA    
                                                                                                                                                         
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.876.345

       
                                                                            
       

1. Bí thư:         Nguyễn Hoàng Vũ

                         0919.727.540 

 2. P. Bí thư TT: Võ Thị Hồng Cẩm

                           0918.901.112

 3. P. Bí thư:       Trương Văn Thuận

                            0919.411.407

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.876.347

Email: ubndttnd@baclieu.gov.vn

       
             
       

1. Chủ tịch HĐND:                        

2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tiến Dũng

                                       0918.987.03

3.  Chủ tịch UBND:      Trương Văn Thuận

                                       0919.411.407           

 4. P. Chủ tịch UBND: Huỳnh Thanh Tuấn

                                      0948.949.903

 5. P. Chủ tịch UBND: Hồ Ngọc Ẩn

                                       0947.772.645

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH HÒA    
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.865.793

       
             
       

1. Bí thư:    Phạm Văn Hón

                   0914. 521 645

2. P. Bí thư TT: Phan Quốc Nhơn

                          

 3. P. Bí thư:      Nguyễn Ngọc Tửng                           

                                0919. 110 785

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.865.788

Email: ubndxnh@baclieu.gov.vn

       
             
       

1. Chủ tịch HĐND:     Phạm Văn Hón

                   0914. 521 645        

2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Minh Khỏe

                                       0913.887.994

 3. Chủ tịch UBND:      Nguyễn Ngọc Tửng

                                             0919. 110 785

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Văn Toàn

                                       0913.994.454

 5. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Hoàng Sơn

                                       0918.443.713

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XàLỘC NINH     
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.569.002

       
             
       

1. Bí thư:           Hồ Quốc Hải

                          0918.442.856

 2. P. Bí thư TT: Ngô Hoàng Oanh 

                            0913.762.013

 3. P. Bí thư:       Võ Văn Thum

                            0919.727.097

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.569.001

Email: ubndxln@baclieu.gov.vn

       
             
       

1. Chủ tịch HĐND:    Hồ Quốc Hải

                                     0918.442.856

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Văn Thủ

                                       0949.990.240

 3. Chủ tịch UBND:     Võ Văn Thum 

                                       0919.727.097

 4. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Sỏi

                                       0919.957.125

 5. P. Chủ tịch UBND: Thị Chành Đa

                                       0917.151.603

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH QUỚI    
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.871.013

Email: dyxnq@baclieu.gov.vn

       
             
       

1. Bí thư:         Võ Thị Ngọc Dung 

                           0913.997848

 2. P. Bí thư TT: Lê Thanh Tá

                           0949.385.456

 3. P. Bí thư:     Huỳnh Văn Phong

                          0943.813.792

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.871.003 

Email: ubndxnq@baclieu.gov.vn

       
       

1. Chủ tịch HĐND:      Lê Thanh Tá

                                       0949.385.456

 2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hoàng Tuấn

                                       0942.161.243

 3. Chủ tịch UBND:      Huỳnh Văn Phong

                                       0943.813.792

 4. P. Chủ tịch UBND: Võ Như Ý

                                       0945.222.871

 5. P. Chủ tịch UBND: Hồng Trường Thống

                                       0949.479.914

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH QUỚI A       
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.865.142

       
             
       

1. Bí thư:      Nguyễn Quốc Tuấn

                      0918. 442 885                     

2. P. Bí thư TT: Võ Quốc Quy

                           0914.620.566

 3. P. Bí thư:      Trần Thành Hon

                           0917.797.197   

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.865.760

Email: ubndxnqa@baclieu.gov.vn

       
       

1. Chủ tịch HĐND:                                 

                                        

 

 2. P. Chủ tịch HĐND: Danh Hòa

                                         

 3. Chủ tịch UBND:  Trần Thành Hon

                                        0917.797.197                           

 4. P. Chủ tịch UBND:

                                       

 5. P. Chủ tịch UBND: Lê Thị Cẩm

                                       0848.312.900

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ VĨNH LỘC      
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.868.215

       
             
       

1. Bí thư:           Phan Minh Thế

                           0988.990.683

2. P. Bí thư TT:  Trần Hoàng Ân

                            0913. 876 393

2. P. Bí thư: Lưu Văn Tụy 

                           0947.411.229

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.868.008

Email: ubndxvl@baclieu.gov.vn

       
       

1.  Chủ tịch HĐND: Ngô Út Em

                                       0918.243.475

 2. Chủ tịch UBND:     Lưu Văn Tụy

                                      0947.411.229

 3. P. Chủ tịch UBND: Trần Việt Hưng

                                       0918. 752.085

 4. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Ngân

                                       0919.653.504

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XàVĨNH LỘC A      
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.875.718

       
             
       

1. Bí thư:            Trần Văn Sót

                            0913. 763 141

 2. P. Bí thư TT: Đinh Văn Sên

                            0945.215.243

 3. P. Bí thư:      Nguyễn Quốc Thái

                           0913.060.099 

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.875.898 

       
             
       

1. Chủ tịch HĐND:     Đinh Văn Sên

 2. P. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Thụ

                                       0914.254.713

 3. Chủ tịch UBND:      Nguyễn Quốc Thái

                                       0913.060.099

 4. P. Chủ tịch UBND: Trần Văn Hùng

                                       0985.972.958

 5. P. Chủ tịch UBND: Trần Thị Mỹ Xuyên

                                       0913.990.823 

 

                           

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH THẠNH LỢI       
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.550.143

       
             
       

1. Bí thư:            Trần Thanh Phong

                            0919.110.984                           

 2. P. Bí thư TT: Dư Hoàng Lục

                            0919. 123 272

3. P. Bí thư: Ong Văn Long

0917 110 948

 

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.

Email: ubndxntl@baclieu.gov.vn

       
             
       

1. Chủ tịch HĐND:      Trần Thanh Phong

                                       0919.110.984

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lâm Sơn Vui

                                       0919.227.318

 3. Chủ tịch UBND:     Dư Hoàng Lục

                                    0913. 132 272

 4. P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Bích

                                       0943 249 747

 5. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Bính

                                       0944.996.275

   
             
    ĐẢNG ỦY, HĐND-UBND XÃ NINH THẠNH LỢI A       
             
   

ĐẢNG ỦY

Điện thoại: 3.551.515

       
             
       

1. Bí thư:          Phan Thanh Sung

                            0947.495.591

 2. P. Bí thư TT: Quách Nguyễn Cường

                            0912.414.764

 3. P. Bí thư:       Lê Văn Đang

                           0946.007.798

   
             
   

HĐND-UBND

Điện thoại: 3.551.516

Email: ubndxntla@baclieu.gov.vn

       
             
       

1. Chủ tịch HĐND:     

                                      

 2. P. Chủ tịch HĐND: Lê Ly Kha

                                       0949.635.202

 3. Chủ tịch UBND:     Lê Văn Đang

                                      0946.007.798

 4. P. Chủ tịch UBND: Lê Văn Kiện

                                       01237.172.613

 5. P. Chủ tịch UBND:

   

 

 

Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11