SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
7
1
5
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 20/09/2018, 07:50

Huyện Hồng Dân với những chuyển biến trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Ngày 06/12/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân, khóa XII đã ban Nghị quyết số 04-NQ/HU “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Nhìn chung, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện không ngừng tiến bộ; chất lượng hoạt động được nâng lên; trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ từng bước được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện trong giai đoạn mới.

 

Hiện nay, Đảng bộ huyện Hồng Dân có tổng số 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 16 Đảng bộ (trong đó 09 Đảng bộ xã, thị trấn; 07 Đảng bộ ngành huyện) và 13 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; với 184 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, có 2.606 đảng viên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện: về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên 99,15%, trong đó: Trên đại học 14 đồng chí, đại học 95 đồng chí; cao đẳng 01 đồng chí; trung cấp 06 đồng chí ; chưa có chuyên môn 01 đồng chí.Về trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 94,02%, trong đó: Cử nhân, cao cấp 76 đồng chí; trung cấp 34 đồng chí;chưa qua đào tạo 07 đồng chí.  
 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Hồng Dân, nhiệm kỳ 2015-2020  Ảnh: Thái Hiệp
Đối với cấp xã, thị trấn: Về Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đạt 98,53%, trong đó: Thạc sĩ 01 đồng chí, đại học 102 đồng chí, trung cấp 31 đồng chí (đang học đại học 06), chưa qua đào tạo 02 đồng chí.Trình độlý luận chính trị, từ trung cấp trở lên đạt 98,53%, trong đó: Cử nhân, cao cấp 24 đồng chí, trung cấp 110 đồng chí, sơ cấp 02 đồng chí.
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước hết phải đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; do đó kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII các ban Đảng của Huyện ủy có sự phối hợp, mà trọng tâm là Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các Nghị quyết của Trung ương, như Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; xây dựng, triển khai, quán triệt các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.
Từ đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, tạo phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong toàn huyện. Đồng thời, tập thể và cá nhân đã cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị; đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Song song đó công tác đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện khá tốt, đúng quy định. Theo đó, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, phân loại cán bộ công chức dựa vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị của cán bộ và thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên giao để nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả từ năm 2017 đến nay đã nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên là 4.562 lượt và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý là 421 lượt. Tổng số cán bộ, đảng viên được đánh giá, xếp loại 2.385/2.519 đồng chí, trong đó: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1.765 đồng chí, chiếm 74% (trong đó: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 196 đồng chí, chiếm 11,10% trong tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ); Hoàn thành nhiệm vụ 594 đồng chí, chiếm 24,9%; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 26 đồng chí, chiếm 1,1%.Tổng số có 214 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 77 đồng chí, chiếm tỷ lệ 35,98%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 133 đồng chí, chiếm tỷ lệ 62,15%; Không hoàn thành nhiệm vụ: 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,87%.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn  đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,có 68 đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm từ huyện về xã, từ xã về huyện và giữa các ngành các cấp trong huyện. Trong đó điều động 35 đồng chí (bao gồm điều động và bổ nhiệm 06; điều động và chỉ định 04; điều động 25); luân chuyển và chỉ định 07 đồng chí; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 26 đồng chí (trong đó: bổ nhiệm 13 đồng chí, bổ nhiệm lại 13 đồng chí).
Có thể nói, việc ban hành Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân, khóa XII phù hợp với chủ trương lớn của Đảng, của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cấp ủy các cấp trong huyện đã quán triệt nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện khá sâu sát. Đồng thời, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, hăng hái trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa số cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó mật thiết với nhân dân.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc nhất địnhdo những nguyên nhân khách quan và chủ quan đó là:Việc nhận xét, đánh giá cán bộ ở một số tổ chức đảng và cấp ủy từng lúc, từng nơi còn thiếu khách quan, chưa đúng thực chất.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn nhiều hạn chế; một số ngành và xã, thị trấn việc đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với quy hoạch và sử dụng cán bộ; việc đào tạo cán bộ nguồn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, chậm được khắc phục. Một số chế độ, chính sách còn bất cập, chậm được đổi mới, nhất là chính sách đào tạo, thu hút nhân tài, cơ chế tiền lương đối với cán bộ cơ sở cũng là một vấn đề gây ảnh hưởng trong quá trình phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ.
Những khó khăn vướng mắc này sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Lâm Thái Hiệp


Số lượt người xem: 336 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11