SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
4
5
0
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 18/02/2016, 10:00

Mặt trận Tổ quốc với phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc (MTTQ) huyện đã tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Lấy việc giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” làm tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Một trong những giải pháp mang tính đột phá được UB MTTQ VN huyện Hồng Dân đề ra để thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ đó là MTTQ huyện chỉ đạo hệ thống MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền cơ sở đưa các nội dung hoạt động của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào quy ước khu dân cư để thực hiện. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thống nhất chương trình hành động, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo với các nội dung dễ hiểu, phù hợp với thực tế, với phong tục tập quán của từng nơi, triển khai cho cán bộ, Đảng viên, và người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, gương mẫu đi đầu thực hiện để nhân dân noi theo.  

Trên cơ sở đó, thời gian qua MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở và người có uy tín, luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng và liên quan trực tiếp đến các vấn đề xã hội. Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo nhất là các xã khó khăn; đến nay tình hình đời sống các dân tộc, tôn giáo tương đối ổn định, không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ngày càng giảm; tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào dân tộc, tôn gáo ngày càng tăng; các chính sách về phát triển vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo được cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện khá tốt; góp phần tích cực vào chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát huy tích cực vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, vận động đoàn viên, hội viên, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã góp phần quan trọng xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo được giữ vững.

Ban thường trực Ủy Ban MTTQ huyện thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy Công an huyện, cơ quan Quân sự và các ban ngành đoàn thể cùng cấp; chỉ đạo theo hệ thống dọc; mà hạt nhân nồng cốt là vai trò của MTTQ ở cơ sở trong việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong từng đơn vị, vận động nhân dân không ngừng nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng các gương điển hình tiên tiến tại cơ sở, nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tại đơn vị và địa bàn khu dân cư.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với cơ quan Công an, các tổ chức thành viên, triển khai vận động thành lập nhiều tổ tự quản trong quần chúng nhân dân như: Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng; đặc biệt là xây dựng được nhiều tổ tự quản trong đồng bào người dân tộc khmer, tổ tự quản trong đồng bào có đạo, câu lạc bộ phụ nữ không vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội… kết quả đã vận động thành lập được trên 300 tổ với hơn 4.150 thành viên, qua đó phát huy được tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư trong giữa gìn an ninh trật tự vùng nông thôn; phát huy tốt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên trong công tác phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian qua còn nhiều mặt hạn chế cần đánh giá thực chất để có hướng phát huy hiệu quả của phong trào như: công tác phối hợp đôi lúc chưa được thường xuyên, chưa chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo ở cơ sở; việc nêu gương điển hình tiên tiến còn ít; công tác tuyên truyền trực quan chưa được thường xuyên; về người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc số lượng còn khiêm tốn, việc thăm hỏi trong dịp lễ, tết chưa được quan tâm, cho nên phát huy hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa xem trọng việc gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nên hiệu quả đôi lúc chưa cao.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, để phát huy tốt hiệu qủa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn huyện trong thời gian tới; các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở cần  tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trao “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở, gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có như vậy mới phát huy hiệu quả của phong trào.

Từng cơ quan, đơn vị thường xuyên phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong phong trào, tạo dựng gương điểm hình trong các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự nông thôn như; xây dựng hộp thư trong tố giác tội phạm, khen thưởng kịp thời cho cá nhân tố giác tội phạm; tố giác các tệ nạn xã hội…  để khuyến khích người dân trong việc tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn khu dân cư.

Nâng cao chất lượng các tổ tự quản quần chúng tại khu dân cư như: Tổ dân phòng, tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông… để bảo đảm trật tự an ninh nông thôn; vận động xã hội hóa hoặc có chế độ trợ cấp thường xuyên cho các tổ tự quản quần chúng để duy trì hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào trong vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo; vận động thành lập nhiều tổ tự quản trong vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo; quan tâm tạo điều kiện thăm hỏi chúc mừng các ngày lễ, tết đối với lực lượng nồng cốt, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc; có như vậy mới phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân, tin rằng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện Hồng Dân trong thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả khả quan hơn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tích cực chủ động phối hợp với các Tổ chức thành viên và ngành Công an nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lâm Thái Hiệp


Số lượt người xem: 828 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11