SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
2
1
2
Kinh tế - Chính trị Thứ Năm, 12/11/2015, 07:50

Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận

Trong nhiệm kỳ qua (2010 - 2015). Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với những nỗ lực đổi mới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các ngành, đoàn thể, công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân đã tạo được hiệu ứng tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, hướng về cơ sở và chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên; tạo được nhiều mô hình dân vận có hiệu quả.

Nét nổi bậc trong công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân trong thời gian qua là vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với mô hình “Vườn - nhà xanh, sạch, đẹp”, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tổ chức, bộ máy Dân vận, Mặt trận, Đoàn thể từ huyện đến cơ sở được củng cố vững mạnh, chú trọng phát triển số lượng đi liền với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động chức sắc, tôn giáo và đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo.

Bên cạnh việc cụ thể hóa Kế hoạch 17 của Tỉnh ủy về “Xây dựng mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở, Huyện ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng và xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay. Ban Dân vận Huyện ủy cũng đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện ngày Dân vận khéo vào ngày 15 hàng tháng, công văn chỉ đạo “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể cơ sở”, … Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, yêu cầu đặt ra cho các đơn vị cơ sở là đổi mới phương thức hoạt động. Theo đó, từng đoàn thể phân công cán bộ đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân. Từ đó kịp thời phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền để bổ sung vào chương trình, kế hoạch chỉ đạo hằng năm. Đặc biệt, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua được tuyên truyền đầy đủ và kịp thời đến nhân dân, nhất là các phong trào xây dựng nông thôn mới, Dân vận khéo, xã hội hóa trên các lĩnh vực, …

Song song đó, các cấp ủy Đảng luôn coi trọng công tác chăm lo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Huyện ủy xem xét điều động, luân chuyển cán bộ có trình độ, năng lực, có uy tín vào cơ quan dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Hằng năm huyện cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ trong hệ thống ngành, chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các đoàn thể. Đồng thời, Huyện ủy cũng duy trì họp giao ban hàng quý, 6 tháng và cuối năm để nghe cơ quan dân vận, MTTQ và các đoàn thể báo cáo những thuận lợi, khó khăn, đề xuất… nhằm có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát. Riêng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể về các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với công tác dân vân. Công tác vận động quần chúng được huyện xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể thì không thể thiếu vai trò của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công tác vận động quần chúng, các cấp ủy đặc biệt quan tâm đến lợi ích của đoàn viên, hội viên, nhân dân, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc… từ đó tập hợp được nhiều quần chúng tham gia. Qua kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đoàn thể hàng năm cho thấy số tổ chức đoàn thể xếp loại vững mạnh chiếm 82,5%, khá 15% và trung bình và yếu chỉ chiếm 2,5%; Hiện nay toàn huyện có 4.578 đoàn viên, 40.210 hội viên.

Có thể nói, với nhiều hình thức đổi mới trong hoạt động, trong nhiệm kỳ qua qua công tác vận động quần chúng của huyện Hồng Dân đã từng bước nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó thu hút quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Góp phần cho công tác dân vận của huyện ngày càng nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới hiện nay.

Trần Tiến


Số lượt người xem: 5220 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày