Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đóng góp Dự thảo Nghị quyết

GÓP Ý VĂN BẢN
Thứ sáu, 06/11/2020, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Đóng góp Dự thảo Nghị quyết

Thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử huyện Hồng Dân đăng tải dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Hội đồng Nhân dân huyện Hồng Dân (khóa XI) kỳ họp thứ mười bốn, nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng Nhân dân.

Nội dung góp ý, xin gởi về địa chỉ quocventc@gmail.comlytrieu79@gmail.com trước ngày 13/11/2020.

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN HỒNG DÂN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                         

 Số:         /2020/NQ-HĐND              Huyện Hồng Dân, ngày       tháng       năm 2020

                                                                             

 
 

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

                           Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025    

 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN

 KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

            Căn cứ Nghị quyết số ……../2020/NQ-HĐND, ngày ….. tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm năm 2021 - 2025;

            Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại trình số ………/TTr-UBND ngày ……. tháng 12 năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016- 2020

            Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; vai trò, trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ngày được nâng cao, xứng đáng là người Đại biểu dân cử. Sự quản lý, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tập trung của Ủy ban nhân dân huyện, sự đồng thuận của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng.  Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;  đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện nhà ngày càng nâng lên. Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 5 NĂM 2021 -2025

  1. Mục tiêu

 Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, xã, thị trấn ngang tầm với nhiệm vụ; phát huy đúng mức sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; phát huy triệt để nội lực, đầu tư, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là giữ vững tăng trưởng kinh tế hàng năm và 5 năm.

 Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững.

 Thực hiện hoàn thành, thắng lợi 04 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

  1. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt 10 - 11%/năm;

(2) Cơ cấu GRDP đến năm 2025:

+ Nông nghiệp - thuỷ sản chiếm 52,51%;

+ Thương mại - dịch vụ chiếm 35,86%;

+ Công nghiệp và xây dựng chiếm 11,63%;

(3) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 95 triệu đồng/người/năm;

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.441 tỷ đồng;

(5)  Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu trên giao;

(6) Số doanh nghiệp thành lập mới 200 doanh nghiệp;

(7) Số hợp tác xã thành lập mới 20 hợp tác xã;

(8) Sản lượng lúa đến năm 2025 đạt 247.000 tấn;

(9) Sản lượng thủy sản đến năm 2025 đạt 66.600 tấn;

    Trong đó: sản lượng tôm 23.400 tấn.

(10) Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;

 (11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 42%;

(12) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 92,5% vào năm 2025;

(13) Đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (chuẩn mới);

(14) Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 1,5% (hàng năm sẽ xác định chỉ tiêu cụ thể);

(15) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96% trở lên;

(16) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn đạt 85%, chất thải nguy hại 100%;

(17) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 70%;

(18) Tỷ lệ sử dụng điện đến năm 2025 đạt 99,8%.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

            Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân huyện trình, song cần tập trung một số vấn đề trọng tâm sau:

            1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên cơ sở cụ thể hóa 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với huyện, trọng tâm là trụ cột (1) nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; đặc biệt là triển khai tiếp tục thực hiện phát huy lúa Một bụi đỏ, và đã triển khai thực hiện lúa ST24. (3) phát triển du lịch. (4) phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao.

            Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng Hồng Dân trở thành một trong những vùng trọng điểm sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu của tỉnh.

Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo quy hoạch vùng được duyệt gắn với cải tạo đất đai, quy hoạch theo mô hình sản xuất, hình thành sự liên kết vùng, liên kết lĩnh vực vững chắc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu vào tăng năng suất cũng như giá trị hàng hoá gắn với xây dựng và phát triển sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương (OCOP), tập trung sản xuất mô hình tôm sạch - lúa an toàn. Đặc biệt triển khai thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

  Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện về phát triển ngành tôm huyện Hồng Dân đến năm 2025. Trên cơ sở đó, tập trung nguồn lực và các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tôm nước lợ theo hình thức nuôi quảng canh cải tiến kết hợp, tôm – lúa (có tôm càng xanh nuôi kết hợp với trồng lúa), thông qua việc ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến vào sản xuất nhằm thúc đẩy tăng trường nhanh, bền vững cho các giai đoạn tiếp theo.

 Tích cực mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng k thuật khu công nghiệp Ninh Quới (xã Ninh Quới A). Phối hợp, tạo điều kiện để thúc đẩy nhà máy lương thực Vĩnh Lộc phát triển thành nhà máy chế biến gạo xuất khẩu chất lượng cao có quy mô lớn cấp tỉnh.

 Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi đa mục tiêu, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu; tranh thủ xây dựng 03 cống phân ranh mặn ngọt còn lại (Cống Ngan Kè, Cống Sóc Sải và Cống ông Điệu – xã Ninh Quới); nạo vét hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng đã bị bồi lắng để chủ động hoàn toàn trong việc ngăn mặn, trữ ngọt.

             2. Chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu tăng trưởng nhanh khu vực này. Chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, coi khu vực dịch vụ là yếu tố quan trọng để tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển dịch vụ du lịch, vận tải, viễn thông, tài chính,...

Tăng cường xúc tiến thương mại, huy động các nguồn lực để mở rộng, hoàn thiện hệ thống các chợ nông thôn (Vĩnh Phú, Ba Đình, Ninh Quới, Cầu Đỏ, Ninh Thạnh Lợi); đầu tư nâng cấp trung tâm các xã có chợ trở thành khu vực thu hút cư dân sinh sống, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất; tạo tiền đề hình thành phát triển các đô thị mới Ninh Quới A, Ba Đình, coi đây là điểm nhấn quan trọng, đảm bảo sự phát triển hài hòa những lợi thế và là cơ hội phát triển. Mở rộng trung tâm thương mại thị trấn Ngan Dừa với hệ thống trung tâm mua sắm phức hợp, nhà phố và các dịch vụ công cộng.

            3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách. Tích cực bồi dưỡng, mở rộng, khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu tỉnh giao, tăng từ 10 - 15% hàng năm; chú trọng các nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất.

Tập trung quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa chi thường xuyên và đầu tư phát triển. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, nâng cao hiệu quả trong bố trí, sử dụng ngân sách, chống thất thoát, lãng phí. Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, các chương trình kinh tế  - xã hội trọng điểm của huyện.

Thực hiện tăng trưởng tín dụng đi liền với nâng cao chất lượng tín dụng; triển khai tốt vốn vay thuộc các chương trình, chính sách đặc thù, vay phục vụ sản xuất kinh doanh; tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giảm thiểu rủi ro tín dụng.

4. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 20230. Coi trọng và phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh theo quy định của pháp luật, trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. Khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn xã vùng sâu.

5. Phát huy vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là quản lý đất công trên địa bàn huyện. Kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các cơ sở thu gom, xử lý và tái chế rác thải, ứng dụng công nghệ mới để xử lý môi trường.

 Tăng cường bảo vệ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất được phê duyệt, thực hiện quản lý đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất đúng quy định, không để tự phát thay đổi quy hoạch sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện tốt Quy hoạch sử dụng đất các xã, thị trấn đến năm 2030.

            6. Quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó, đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hình thành những vùng quê nông thôn mới có sức sống mãnh liệt, trổi dậy. Phấn đấu xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 7. Tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các quy hoạch phát triển được duyệt trên địa bàn huyện như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngan Dừa xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; quy hoạch chung xây dựng xã Ninh Quới A trở thành đô thị loại V và trở thành thị trấn vào năm 2030; quy hoạch chung xây dựng đô thị Ba Đình (xã Vĩnh Lộc A đạt tiêu chí đô thị loại V) và quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Dân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 Xác định phát triển thương mại, dịch vụ và nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kết cấu hạ tầng là khâu đột phá thúc đẩy kinh tế của thị trấn Ngan Dừa, Ninh Quới A, Vĩnh Lộc A phát triển trong 05 năm tới.

8. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng: hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường mời gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kết hợp với vốn đầu tư công trung hạn, để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo yêu cầu phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện; tập trung đầu tư xây dựng công trình phúc lợi. Lồng ghép các chương trình đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng ở nông thôn và đô thị... gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi đa mục tiêu, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu; tranh thủ xây dựng 03 cống phân ranh mặn ngọt còn lại của xã Ninh Quới (Cống Ngan Kè, Cống Sóc Sải và Cống ông Điệu), để chủ động trong việc ngăn mặn, trữ ngọt. 

 Tập trung đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác đường Đầu Sấu (Lộc Ninh – Ninh Thạnh Lợi – Ninh Thạnh Lợi A) kết nối với ĐT980B (Gành Hào – Vĩnh Thuận) thành trục ngang giải phóng nguồn nội lực và tạo kết nối vùng. Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng, nâng tải trọng các tuyến đường về trung tâm các xã; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường kết nối xóm, ấp. Đồng thời, tranh thủ vốn đầu tư của tỉnh nâng cấp và xây dựng hoàn thành các tuyến giao thông quan trọng đã quy hoạch kết nối với các tỉnh, thành, góp phần quan trọng cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục tranh thủ đầu tư của tỉnh phát triển hệ thống điện phân phối trung, hạ thế đảm bảo đồng bộ và có độ bao phủ cao, nhất là ở khu vực nông thôn, nhằm nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn đến năm 2025 đạt từ 99,8% trở lên; tạo điều kiện thuận lợi, tích cực mời gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư, sử dụng điện mặt trời. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

            9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Rà soát, sắp xếp các điểm trường theo hướng tập trung, quy mô lớn, ổn định lâu dài, đầu tư xây dựng kiên cố; nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng căn bản, toàn diện. Từng bước bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập các cấp học. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 92,5%.

10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tăng cường đào tạo, cải thiện chất lượng phục vụ, y đức của đội ngũ cán bộ y tế; thực hiện tốt chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Tranh thủ nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư, trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại cho Trung tâm Y tế huyện. Củng cố nâng cao năng lực, chất lượng y tế dự phòng và đổi mới y tế tuyến cơ sở. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2025 toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% trở lên.

Thực hiện tốt nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế thừa và phát huy y học dân tộc, khuyến khích phát triển y học cổ truyền, thực hiện Đông – Tây y kết hợp. Khuyến khích xã hội hóa, huy động nguồn lực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ y tế, y tế chất lượng cao. Đồng thời đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế và tỷ số giới tính khi sinh. 

11. Tranh thủ các nguồn vốn của cấp trên, của tỉnh và của huyện… nâng cấp, bảo tồn và khai thác các giá trị di tích lịch sử, cách mạng (khu Căn cứ Tỉnh ủy, Khu căn cứ Huyện ủy, nhà truyền thống Đảng bộ huyện, tượng đài kỷ niệm các sự kiện lịch sử); đồng thời khuyến khích duy trì các cơ sở sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer, Hoa; đầu tư, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái tuyến sông bao bọc từ Ngan Dừa – Ninh Hòa – Ninh Quới – Ninh Quới A; Ngan Dừa – Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc A – Khu căn cứ Tỉnh ủy – Chùa Kosthum phục vụ du khách tham quan. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các điều kiện phục vụ cho 2 tuyến du lịch: 1 tuyến đường bộ và 1 tuyến đường sông liên kết các địa danh trong huyện gắn với các tua, tuyến du lịch của tỉnh và khu vực theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XIV) về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực thể thao, huy động các nguồn lực đầu tư, duy trì và phát triển các môn thể thao có thế mạnh của huyện.

Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh huyện, đảm bảo hoạt động các trạm truyền thanh xã.

12. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công, trợ giúp xã hội, nhất là tiếp tục thực hiện Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cho đối tượng khó khăn về nhà ở phù hợp với thực tế trên địa bàn huyện.

            Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững.

            13.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý và công tác thi hành án dân sự gắn với việc giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân.

            Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm đối với người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch; xử lý nghiêm những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng, lãng phí và lợi dụng vụ việc đó để gây mất đoàn kết nội bộ.

            14. Tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh kể cả tiềm lực và thế trận, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng các lực lượng vũ trang của huyện vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết hợp tốt giữa đảm bảo quốc phòng và an ninh.

            Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của tỉnh, lần thứ XIII của huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; nâng cao năng lực dự báo, xây dựng và ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND huyện, thực hiện nhất quán “chủ trương, chỉ thị, nghị quyết đến đâu, tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện đến đó; làm có trách nhiệm, làm đến nơi, đến chốn và hiệu quả”. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy các cơ quan trong cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

            Tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện theo hướng đổi mới, toàn diện. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trong huyện; nhất là năng lực cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương của cấp ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Kế hoạch của UBND huyện đi vào cuộc sống.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 173-KH/HU, ngày 15/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tập trung đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ. Trong đó, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực, chú trọng đào tạo sau đại học. Xây dựng, phê quyệt quy hoạch cán bộ các cấp trong huyện theo thẩm quyền nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031); định kỳ làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo thực hiện công tác cán bộ chủ động, kịp thời, chất lượng. Lãnh đạo quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế được giao, thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là vị trí việc làm, đặc biệt cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo các cấp trong huyện.

            Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành trong huyện, trong đó đặt trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

              Điều 2. Tổ chức thực hiện

            Ủy ban nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện, các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

            Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

            Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp giám sát và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết.   

            Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Huyện Hồng Dân khóa XI, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày ......... tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ........... tháng 12 năm 2020./.                        

           

    •          Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);                                                                                          

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở Tư pháp (để kiểm tra);

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);

- UBND huyện (t/h);

- UBMTTQVN huyện (để giám sát);

- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (HD);                                                                      

- Đại biểu HĐND huyện (giám sát);                                                                          

- TAND, VKSND, CCTHADS huyện (giám sát);                                     

- Các phòng, ban, ngành huyện (t/h);

- Văn phòng HĐND-UBND huyện (niêm yết);

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng);

- Phòng Tư pháp (rà soát);                                                                 

- TT HĐND - UBND xã, thị trấn (t/h);                                                                    

- Lưu: VT, (Tr20/HĐND02).

Số lượt xem: 1028

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: