Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Kinh tế - Chính trị
Thứ hai, 26/10/2020, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Thực hiện hướng dẫn số 03-HD/BTGHU, ngày 26/10/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân, về việc Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cổng thông tin điện tử huyện Hồng Dân xin giới thiệu nội dung trong phụ trương đặc biệt Báo Nhân dân, số ra ngày 20/10/2020, và lần lượt đăng tải các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là:

-Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Cổng thông tin điện tử huyện Hồng Dân xin trân trọng thông báo cùng bạn đọc và lần lượt đăng tải các văn kiện theo thời gian từ ngày 26/10 đến ngày 02/11/2020. 

Nội dung chi tiết Văn kiện xem tại đây:

Số lượt xem: 154

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com