Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII

Nghị quyết
Thứ năm, 03/08/2017, 17:25
Màu chữ Cỡ chữ
Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 29/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII
Về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU

HUYỆN ỦY HỒNG DÂN

*

Số 03-NQ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hồng Dân, ngày 29 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA XII)

 Về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

-------------------

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Kết quả đạt được   

Trong 05 năm qua (2011 – 2015) huyện Hồng Dân đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước đáp ứng yêu cầu và góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng tăng và đa dạng, ngoài nguồn lực của Nhà nước còn có sự đóng góp tự nguyện của nhân dân theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Về đường bộ, đã đầu tư xây dựng 5/9 xã, thị trấn có đường ô tô về trung tâm. Hầu hết các tuyến đường từ xã về ấp đều được bê tông theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về giao thông thủy đến năm 2015 có 139 km sông, kênh đáp ứng nhu cầu giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.   

2. Hạn chế, tồn tại  

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện phát triển chậm, chưa đồng bộ, nhất là các xã vùng sâu, cụm, tuyến đường dân cư, công tác quản lý, sử dụng các công trình đã đầu tư còn yếu kém, hiệu quả thấp.

Hạn chế, yếu kém nêu trên là do nguồn lực đầu tư chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực ngoài Nhà nước còn hạn chế, chưa tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ và chia sẻ của nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư còn nhiều bất cập, chưa có kế hoạch phân bổ vốn trung và dài hạn để tập trung vào các dự án trọng điểm, thiết yếu dẫn đến nhiều công trình giao thông nông thôn chất lượng, hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là những tuyến đường trục ấp, liên ấp và liên xã chưa được thông suốt.

II- MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1- Mục tiêu

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sự gắn kết với các đường giao thông tỉnh, huyện, đường trục xã, liên xã, đường trục ấp, liên ấp tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn, thông suốt từ tỉnh đến huyện và các tỉnh, huyện bạn giáp ranh; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2- Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020

- Xây dựng 04 đường ô tô đến trung tâm xã (Vĩnh Lộc A, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A và Lộc Ninh).

- Xây dựng bến xe đạt loại 5 theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải (từ 1.500 – 2.000 m2 tại ấp Kênh Xáng – xã Lộc Ninh).

- Cầu đạt chuẩn nông thôn mới: theo quy hoạch giao thông nông thôn 40 cầu (trong đó 26 cầu thuộc dự án cầu dân sinh, còn lại 14 cầu xây dựng trên tuyến đường Vĩnh Lộc – Vĩnh Lộc A và tuyến 10.000 đến khu căn cứ Tỉnh ủy - xã Ninh Thạnh Lợi).

- Đường giao thông nông thôn: 65 công trình, dài 163 km.                                                  

- Cầu giao thông nông thôn: 66 công trình, dài 2.451 m.

- 100% kênh cấp 3 vượt cấp không để bị lấn chiếm trái pháp luật gây mất an toàn giao thông.

- Bến đò ngang 4 bến (Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc A 1, Ninh Thạnh Lợi A 1 và Ninh Quới A 1).

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Nhiệm vụ

- Tiến hành rà soát các công trình trọng điểm, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng như: Đường mở rộng nối liền từ Quốc lộ 1A đến trung tâm huyện; một số tuyến đường ô tô về trung tâm các xã (Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Vĩnh Lộc A) tranh thủ vốn cấp trên, đưa vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 ưu tiên xây dựng những năm đầu nhiệm kỳ để phát huy tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, vững chắc.

- Chủ động, tích cực, quyết liệt tranh thủ với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan đối với những công trình, dự án động lực của huyện. Dành phần lớn vốn xây dựng cơ bản tập trung của huyện để đối ứng với nguồn vốn đóng góp của nhân dân xây dựng; nâng cấp cầu, đường giao thông trục ấp, liên ấp, liên xóm đồng bộ, hiệu quả.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

2. Giải pháp

2.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực giao thông nông thôn bảo đảm tính đồng bộ, chú trọng phân kỳ đầu tư đường có trọng tâm, trọng điểm và gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, đánh giá lại các quy hoạch giao thông đã triển khai thực hiện; tiến hành điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp, các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện, bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, ngành trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, chú trọng xây dựng chương trình, dự án gắn với quy hoạch, có tính khả thi, có khả năng thu hút và đáp ứng nhu cầu về nguồn lực đầu tư.

- Lập danh mục các dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông theo hướng ưu tiên các dự án trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo về quốc phòng, an ninh.

2.2. Phát huy lợi thế từ các công trình tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện

Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn huyện, đường tỉnh ĐT 978 (Cầu Sập – Ninh Quới – Ngan Dừa – Ba Đình); các dự án chống biến đổi khí hậu (hạ tầng tôm – lúa các xã vùng chuyển đổi); quốc lộ trục ngang 980B (Gành Hào – Giá Rai – Vĩnh Thuận); hỗ trợ huyện đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyện kết nối với các quốc lộ, tỉnh lộ, ưu tiên các tuyến đi qua trung tâm các xã, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ, du lịch.

2.3. Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông

- Huy động vốn Nhà nước và nhân dân cùng làm đối với các công trình phúc lợi xã hội. Thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển; huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế bằng các cơ chế và hình thức thích hợp như: Xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp tác công tư (PPP)…

- Tranh thủ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn của tỉnh, huyện, xã và sự đóng góp của nhân dân để đầu tư nâng cấp mở rộng, sửa chữa các cầu, đường, xã liên xã, ấp liên ấp. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành cơ bản về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Đường thủy nội địa đảm bảo thông thoáng các tuyến đường thủy nội địa chính của huyện, ưu tiên nâng cấp các tuyến kênh trọng yếu dẫn nước tưới tiêu phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp, chống hạn hán và xâm nhập mặn.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của tỉnh, của trung ương, vốn từ  ngân sách huyện, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội; huy động có hiệu quả các nguồn lực từ đất đai và thu ngân sách hàng năm để đầu tư cho xây dựng hệ thống giao thông nông thôn kết nối hoàn chỉnh, chỉnh trang đô thị trung tâm huyện lỵ.

2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu quản lý xây dựng cầu, đường bảo đảm hiệu quả và tính khả thi. Thường xuyên kiểm tra đánh giá tiến độ, chất lượng công trình; giám sát, thanh tra trong quá trình xây dựng các công trình, kiên quyết xử lý các sai phạm liên quan đến thực hiện các dự án, công trình.

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực giao thông có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn đảm bảo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ.

2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong tổ chức thực hiện

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm cơ chế quản lý đầu tư, cơ chế thu hút đầu tư.

- Triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp; tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động đầu tư từ công tác quy hoạch, lập dự án, bố trí vốn và thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng nhân dân huyện kịp thời thể chế hóa thành cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Ủy ban nhân dân huyện xây kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII) về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh đối với huyện để đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Các đảng ủy xã, thị trấn xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

4. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.

Nghị quyết này triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện./.

 

Nơi nhận:                                                                    

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                                                

- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện,

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,

- MTTQ, đoàn thể, các ngành cấp huyện,

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

          T/M HUYỆN UỶ

           Q. BÍ THƯ

 

 

     (Đã ký)

 

 

            Nguyễn Hồng Hoa

Số lượt xem: 72

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com