Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 06/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII

Nghị quyết
Thứ năm, 03/08/2017, 17:40
Màu chữ Cỡ chữ
Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 06/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII
Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU

HUYỆN ỦY HỒNG DÂN

*

Số 04-NQ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hồng Dân, ngày 06 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA XII)

Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

---------------------------------------

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả. Hầu hết các cấp, các ngành đã thể hiện rõ quyết tâm trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện thi tuyển một số chức danh công chức cấp xã; công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến.

Nhờ thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nên chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở nâng lên đáng kể. Đội ngũ cán bộ cấp xã có trình độ đại học đạt 19,5%, công chức cấp xã có trình độ đại học đạt 24,4%; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ đại học đạt 53,3%; số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện sau đại học đạt 0,47%, góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung, từng khâu của công tác cán bộ nói riêng còn hạn chế và có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nhận xét đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có lúc chưa gắn với quy hoạch. Đội ngũ cán bộ của huyện cơ cấu chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng vừa “thừa” vừa “thiếu”. Đào tạo sau đại học, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao ở một số ngành, lĩnh vực thế mạnh của huyện còn hạn chế. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ ở một số nơi còn bị động. Tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành còn thấp. Tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là do: Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với công tác cán bộ; thiếu quyết tâm và chưa có giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với chất lượng hoạt động thực thi công vụ. Một số ít cấp ủy, đảng viên hoạt động cầm chừng. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân... ý thức tự phấn đấu vươn lên còn hạn chế. Tính tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức đối với công việc chưa cao, làm việc cầm chừng, trông chờ, ỷ lại, chất lượng công việc thấp làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và sự phát triển của huyện.

Từ những hạn chế và nguyên nhân nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra quan điểm, mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phải gắn liền với thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá về công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt; có năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Phấn đấu đến năm 2020:

-  Hằng năm, phấn đấu 98% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên).

- Cấp huyện:

- 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

+ Cấp ủy huyện phải đạt trình độ đại học chuyên môn trở lên và cao cấp lý luận chính trị.

+ Trưởng, phó phòng, ban và tương đương 100% đạt trình độ đại học chuyên môn (phấn đấu 50% trở lên đạt trình độ chuyên môn sau đại học) và trung cấp lý luận chính trị trở lên (trong đó phấn đấu 70% trở lên đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị).

+ Công chức, viên chức cấp huyện 80% đạt trình độ đại học chuyên môn trở lên và 20% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Cấp xã:

+ Cấp ủy xã: 100% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn trở lên; trong đó, phấn đấu 80% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên.

+ Lãnh đạo chủ chốt cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã) 100% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên.

+ Công chức cấp xã: 100% đạt trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; phấn đấu 80% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên. Trung cấp lý luận chính trị đạt 90% trở lên.

* Định hướng đến năm 2025: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đạt chuẩn theo quy định.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Tiếp tục gắn việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để tập trung giải quyết trong từng năm; kịp thời phê bình, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng kết hợp chặt chẽ việc mở rộng dân chủ và trách nhiệm cụ thể của người trực tiếp phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm. Lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo chính. Khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ một cách chung chung, cảm tính, chủ quan, hoặc nể nang, né tránh.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh đảm bảo chi tiết, cụ thể gắn với từng vị trí công việc và kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý ở mỗi cấp (số lượng công việc mà cán bộ, công chức thực hiện; số lượng công việc hoàn thành; số lượng công việc hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ; khả năng nắm vững kiến thức, năng động, sáng tạo, tiết kiệm...; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, mối quan hệ với đồng nghiệp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị). Nội dung đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

- Mở rộng đối tượng và phạm vi trong việc lấy ý kiến đánh giá, nhận xét về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với người đứng đầu các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ.

- Xử lý nghiêm đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp (dưới 50%).

3. Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ

- Xác định quy hoạch cấp ủy là một nội dung trọng yếu trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện đồng bộ công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên sâu về từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ tham mưu giúp việc, cán bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo dân chủ, công khai, không khép kín; quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; gắn quy hoạch được phê duyệt với công tác luân chuyển để bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ và thử thách cán bộ trong thực tiễn; mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không bảo đảm theo tiêu chuẩn; định kỳ hằng năm, có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ.

- Quy định một số chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế từ huyện đến xã, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chú trọng đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng và vị trí việc làm; xuất phát từ thực tế của ngành, lĩnh vực của huyện. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời định hướng, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Chỉ đạo các cấp ủy chủ động tạo nguồn cán bộ, chú trọng xây dựng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, thực hiện tốt công việc định kỳ thuyên chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và luân chuyển cán bộ từ huyện về xã và từ xã sang xã trong huyện; quan tâm luân chuyển cán bộ nữ, trẻ nhằm bồi dưỡng, rèn luyện về kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường cán bộ cho cơ sở và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện. Thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ sau thời gian luân chuyển theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo công bằng, công khai, khách quan; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có năng lực, có triển vọng; thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không tu dưỡng rèn luyện, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương.

4. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, tuyển dụng công chức và thực hiện chính sách cán bộ

- Các cơ quan, đơn vị quản lý thống nhất biên chế được giao, thực hiện nghiêm túc đề án tinh giản biên chế đã được cấp trên phê duyệt hằng năm. Đồng thời, báo cáo bổ sung những trường hợp mới phát sinh (nếu có) theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan, đơn vị cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao, bảo đảm không tăng biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu của đơn vị, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế, giải quyết cán bộ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt chuẩn theo quy định.

- Tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo ngạch, chức danh đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh; tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm và gắn với tinh giản biên chế. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, chính sách thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật, sinh viên giỏi về làm việc tại huyện, các xã, thị trấn; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ; quan tâm cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy định, cán bộ có độ tuổi cao, năng lực hạn chế nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu được nghỉ thôi việc.

- Thực hiện đúng quy định về sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý những vụ việc, lĩnh vực công tác nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi tiêu cực trong cán bộ, công chức như quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tài chính, đầu tư công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật.... Tăng cường công tác giám sát của ủy ban kiểm tra cấp uỷ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có vi phạm đến mức phải xử lý, ngoài việc xử lý những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp sai phạm, cần phải xem xét trách nhiệm của tổ chức quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm người đứng đầu và có hình thức xử lý phù hợp.

Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có những hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.  

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công chức, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và các ban đảng xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Hội đồng nhân dân huyện ban hành các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ và đảng viên về các quan điểm, nội dung công tác tổ chức, cán bộ nêu trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020) và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết này.

4. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, tổ chức quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả; hằng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy).

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                                                

- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện,

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,

- MTTQ, đoàn thể, các ngành cấp huyện,

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN UỶ

Q. BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hồng Hoa

Số lượt xem: 81

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com